ALGEMENE VOORWAARDEN PRODUCTEN SHOP

1. Algemeen

De volgende algemene voorwaarden gelden voor alle bestellingen die door de klant (hierna aangeduid als “je”) worden geplaatst bij Studio Yma Garay (hierna ook aangeduid als “wij”/”we”/”ons”).

Door gebruik te maken van ymagaray.nl en/of door een bestelling te plaatsen, accepteer je dat je bent gebonden door de onderstaande algemene voorwaarden. Zorg dat je de deze hebt gelezen en begrepen voordat je je bestelling plaatst.

Het feit dat producten of diensten op enig tijdstip op ymagaray.nl worden
aangeboden, biedt geen garantie dat deze producten of diensten te allen
tijde verkrijgbaar zijn. We behouden ons het recht voor om producten op
ieder willekeurig moment terug te trekken.

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan jou. De versie van de voorwaarden, die geldt voor jouw bestelling, is de versie die te vinden is op ymagaray.nl ten tijde van de plaatsing van je bestelling.

2. Prijzen en verzenden

De prijzen vermeld op ymagaray.nl zijn inclusief de wettelijke
BTW, maar exclusief de verzendkosten. Druk-, zetfouten en
prijswijzigingen voorbehouden.

Afhankelijk van de producten en locatie van de ontvanger worden verzendkosten bepaald. Dit wordt automatisch zichtbaar in het orderoverzicht in het winkelmandje.

DHL levert van dinsdag tot en met zaterdag. Zodra een product geproduceerd/op voorraad is, zal deze binnen 3 werkdagen opgestuurd worden. Afhankelijk van het afleveradres zal het pakket in de dagen daarna geleverd worden.

Op dit moment is alleen levering in Nederland en België mogelijk. Mocht je buiten Nederland en België willen bestellen, stuur dan gerust een bericht, zodat we dat kunnen regelen.

Mocht je pakket nog niet zijn geleverd;
-Check de status in je e-mail.
-Gebruik de track & trace code, mocht deze in je bezit zijn, voor het traceren van je pakket.
-Neem contact met me op via: info@ymagaray.nl. Voor een snelle afhandeling; stuur vooral ook de order details toe.

Indien je je e-mailadres hebt geregistreerd, ontvang je na het plaatsen
van een bestelling een bevestiging per e-mail. Als we je bestelling
onverhoopt niet kunnen leveren, dan laten we je dit zo snel mogelijk
weten. Mocht de bestelling al zijn betaald, dan proberen we de betaling
via de door jou gebruikte betaalmethode terug te storten. Indien de
terugbetaling op een andere manier gedaan moet worden, zullen we je
hiervan op de hoogte stellen en je vragen om contact op te nemen voor het afhandelen van de terugbetaling.

3. Retourneren


Mocht je bestelling niet naar wens of beschadigd zijn, dan is dat natuurlijk heel vervelend. Geef ons schriftelijk aan of je de bestelling wenst te retourneren. Je kunt je product binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen in de originele verpakking.

In geval van beschadigingen of onjuistheden, zoeken we graag naar een oplossing. Is het onze schuld of die van de drukker, dan zorgen we voor nieuwe exemplaren. In geval een bestelling niet naar wens is; Laat dit ons vooral weten. We kijken wat we voor je kunnen betekenen. Mocht je het item willen retourneren, dan kan dat binnen 14 werkdagen en zullen we de betaling terugstorten. Alleen de verzendkosten van de retourzending zijn voor jouw rekening.

Het kan tot 14 dagen duren, voordat de terugbetaling is vewerkt.

Bij vragen, neem vooral contact op met info@ymagaray.nl.

4. Betaling

Voor betaling hanteren wij iDeal. Tijdens het bestelproces wordt je doorverwezen naar je bank om de betaling te voltooien. Je hebt de mogelijkheid om via iDeal te betalen als je gebruik maakt van online bankieren. Je betaling wordt onmiddelijk van je rekening afgeschreven.

5. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verliezen of schade van, op of door onze producten.

6. Kleuren en afmetingen

We doen alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van onze producten, waaronder de samenstelling en de kleuren, zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Kleur die je ziet is afhankleijk van verschillende factoren: schermkwaliteit, computersysteem, etc.

De definitieve afmetingen kunnen iets variëren.

7. Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigensdomsrechten berusten bij Studio Yma Garay. Geheel of gedeeltelijk kopiëren op opslaan van inhoud anders dan voor je eigen, persoonlijke en niet-commerciële gebruik is verboden zonder voorafgaande schrifelijk toestemming van Studio Yma Garay

8. Bedrijfsinformatie

Studio Yma Garay
Hurksestraat 19
5652 JH Eindhoven
info@ymagaray.nl

KvK nr: 67 18 25 34


ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN EN PRODUCTEN DIE DAAR UIT VOORT KOMEN

 

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: Yma Garay, Eenmanszaak onder KvK nummer 67182534, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan de leverancier opdracht heeft gegeven tot de vervaardiging van zaken of tot het verrichten van werkzaamheden, tevens degene die deze algemene voorwaarden aanvaardt.
 3. Offerte: alle aanbiedingen van leverancier aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 4. Opdracht: de dienst of het product dat door de leverancier geleverd zal worden.
 5. Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen leverancier en opdrachtgever.
 6. Schriftelijk: hierbij wordt ook elektronische communicatie aanvaard, mits de identiteit van de afzender voldoende vast staat. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen leverancier en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor leverancier slechts bindend indien en voor zover deze door leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Aanbod

 1. Leverancier doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de leverancier.
 3. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn vrijblijvend.
 4. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden. Leverancier zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 5. Leverancier heeft het recht om tot twee werkdagen na ontvangen van de aanvaarding dit aanbod te herroepen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat leverancier werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Leverancier houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt, die uitvoering voor leverancier onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slecht met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Leverancier is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Leverancier zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juist levering door leverancier mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.
 3. Leverancier spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens een opname of fotoshoot en tijdens het bewerken en ontwerpen. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor leverancier zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
 4. Leverancier levert de beelden af in de door haar bewerkte bestanden. Nabewerking buiten de aangegeven correctierondes of nabewerking van foto’s na aanlevering van bewerkte foto’s is enkel na overleg met leverancier en kan extra kosten met zich meebrengen.
 5. Leverancier levert geen onbewerkte bestanden aan, tenzij anders overeengekomen.
 6. Leverancier heeft het recht om alles dat bij overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technische en creatief inzicht uit te voeren.

Artikel 6. Levering

 1. De door leverancier vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan.
 2. Vanaf het moment dat het beeldmateriaal is aangeleverd heeft de opdrachtgever de tijd om binnen 14 dagen aan te geven welke correcties opdrachtgever uitgevoerd wilt hebben om vertraging te voorkomen, tenzij anders overeengekomen.
 3. Leverancier maakt vooraf melding van producten met een langere levertijd. De geschatte levertijd van deze producten worden aan opdrachtgever per e-mail gecommuniceerd.
 4. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per e-mail of Wetransfer.
 5. In geval van fotografie levert leverancier foto’s in hoge resolutie jpg bestanden aan. Leverancier levert geen onbewerkte originele foto’s aan, aan de opdrachtgever.

Artikel 7. Vergoeding

 1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de leverancier gebruikelijk gehanteerde vergoeding, vermeld in eventuele prijslijst, van toepassing.
 2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, zal leverancier dit tijdig melden en rekent leverancier een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
 3. Indien aannemelijk is dat leverancier hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal leverancier dit melden en doorberekenen aan opdrachtgever.
 4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van afspraken gemaakt omtrent de offerte of prijslijst.
 5. Mochten er werkzaamheden buiten de pakketprijzen en offerte afspraken plaatsvinden, dan zal de leverancier de opdrachtgever hierover inlichten en op basis van de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurtarief bij de opdrachtgever in rekening brengen.
 6. Alle door leverancier genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden

 1. Leverancier zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Leverancier heeft het recht tot periodieke facturatie, wat inhoudt dat leverancier het recht heeft, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.
 3. Leverancier werkt met een aanbetalingsregeling, waarbij 25% voor aanvang van de opdracht wordt gefactureerd door de leverancier.
 4. Opdrachtgever zal de factuur van leverancier op onjuistheden controleren. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan leverancier heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.
 5. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 6. Indien na verstrijken van de betalingstermijn factuur niet is betaald, dan is er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadebeding van 10% op het gehele factuurbedrag verschuldigd en dit met een minimum van € 50,00.
 7. Bij het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door leverancier binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen, foto’s, video’s e.d. te gebruiken.
 8. Indien de opdrachtgever na niet-betalen van het factuurbedrag en het schadebeding niet heeft betaald, wordt over het openstaande factuurbedrag een incassobureau ingeschakeld.

Artikel 9. Auteursrecht, modellenrecht, potretrecht en eigendomsrecht

 1. Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening, video, foto’s of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk-, detailtekeningen, uiteindelijke video en foto’s alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, die allen ontwikkeld werden door leverancier, komen toe aan leverancier. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen leverancier en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of het uitsluitend recht, blijven deze rechten bij leverancier.
 2. Leverancier garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is gemaakt, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.
 3. Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van leverancier het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.
 4. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming van leverancier is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van leverancier openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Zolang geen nadere afspraken tussen leverancier en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door leverancier aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, foto’s, werktekeningen, prototypes, ontwerpen e.d., blijven deze eigendom van leverancier.
 6. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van leverancier, rekent leverancier drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.
 7. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de leverancier.
 8. Leverancier houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal. De opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.
 9. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van leverancier veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen of ander gemaakt werk aan te brengen. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging leverancier als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren.
 10. Het is niet toegestaan digitale bestanden op internet te plaatsen of te publiceren in een andere bewerking (uitsnede/collage/kleuren/contrast, etc) dan dat deze zijn aangeleverd door de leverancier.
 11. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
 12. De opdrachtgever dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie.
 13. Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatst werk op een of andere manier schade berokkenen aan hun identiteit of met een andere reden, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden. Leverancier zal dit werk, indien de redenen door haar gegrond worden verklaard, z.s.m. van de website, of ander gebruikt middel, verwijderen.
 14. Leverancier houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie, tenzij anders overeengekomen.
 15. Bezwaar tegen openbaarmaking van werk dient voorafgaand aan de overeenkomst bij leverancier schriftelijk bekend gemaakt te worden.

Artikel 10. Annulering en opschorting

 1. Opdrachtgever kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.
 2. De opdrachtgever moet verhindering voor een fysieke afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak schriftelijk per mail melden. Indien de opdrachtgever deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, brengt leverancier 50% van de afgesproken kosten aan de opdrachtgever in rekening.
 3. Indien de opdrachtgever later is dan de afgesproken tijd, mag de leverancier de verloren tijd inkorten en toch de gehele afgesproken prijs berekenen.
 4. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de leverancier, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten, totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 6. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is leverancier gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 7. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 8. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt leverancier 50% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.
 9. Is er overeengekomen met het uurtarief te werken, dan brengt leverancier 50% van het uurtarief van de geplande uren in rekening.
 10. In geval van ernstige omstandigheden, waardoor het voor leverancier niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal de leverancier indien nodig zorgdragen voor een vervangende leverancier, of indien mogelijk, een nieuwe datum overeenkomen.
 11. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan twee maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 12. Betalingsverplichting geldt tevens indien opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Artikel 11. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de leverancier.
 2. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst schriftelijk te worden voorgelegd aan de leverancier.
 3. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Leverancier heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

Artikel 12. Privacy

 1. Persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres, adres en telefoonnummer, worden door de leverancier afgeschermd of gewijzigd in geval van het promoten of publiceren van zaken, zoals bijvoorbeeld op een geboorte- of trouwkaart. Namen en data worden vermeld, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier of diens vertegenwoordigers.
 2. Leverancier is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door leverancier geleverd zijn.
 3. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering uitgekeerde bedrag.

Artikel 14. Wijzigingen van algemene voorwaarden

 1. Leverancier houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door leverancier aan opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht zijn de overeenkomst beëindigen.

Artikel 15. Toepasselijk recht

 1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 2. Op alle rechtsverhoudingen tussen leverancier en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. ­­­­

© Copyright Yma Garay 2018-2022